ПРОЕКТИ

Logo_i3_Last

Наименование на проекта: „i3 – Образование за идеи, изобретения и иновации за предприемачество”

Финансираща програма: (Интеррег V –B) Балкани – Средиземно море 2014-2020

Приоритетна ос: ПО1. Предприемачество & Иновации

Период на изпълнение: 1 август 2017 – 31 юли 2019 г. (24 месеца)

Бюджет на проекта: 904 835,50 Евро

Партньорство: 6 партньори по проекта (от 5 страни)

Балканско – средиземноморският регион страда от фрагментация на пазара, висока безработица и ограничен брой квалифицирана работната сила. Поради тази причина са необходими действия за увеличаване потенциала за предприемачество чрез насърчаване на нови бизнес модели, особено такива за насърчаване на иновациите и подпомагане на интернационализацията. Проектът възнамерява да се справи с идентифицираните слабости като въведе модел за предприемачество и трансфер на знания, насочен към младите хора и привеждане на техните нужди в съответствие с търсенето на пазара, за да се поддържа развитието и растежа.

Общата цел на проекта е да насърчи териториалното развитие, сътрудничеството и подкрепата за конкурентоспособността на балканско-средиземноморската зона чрез развитие, утвърждаване и насърчаване на предприемачески модел за обучение и трансфер на знания (Идеи, Изобретения, Иновации – i3) за обучение на студенти и предприемачи.

Очакваните резултати от проекта са:

  • Установено сътрудничество и координация между партньорите и заинтересованите страни в проекта – обучителни и образователни институции и бизнес;
  • Създаден модел за предприемачество i3 – идеи, изобретения, иновации със стратегия за изпълнение и основна модулна учебна програма;
  • Укрепване на икономическите и бизнес взаимоотношения между общностите, стимулиране на икономическото развитие, създаване на работни места и конкурентоспособност на МСП;
  • Насърчаване на устойчивото развитие на национално и транснационално равнище чрез увеличаване на балансираното, ефикасно и устойчиво използване на ресурсите и справяне с непосредствените проблеми по икономически най-ефективен начин.

Моделът i3, който ще бъде създаден в резултат от проекта е иновативен инструмент и разпознаваема марка за популяризиране на креативността, иновативното и целенасочено предприемаческо учене сред завършващи студенти и млади предприемачи. Проектът може да бъде реализиран само като транснационална инициатива, тъй като гъвкавия характер на i3 модела осигурява на първо място неговото тестване на транснационално ниво, а след това въвеждането му в по-голям мащаб с цел фокусиране на усилията за решаване на общи регионални и национални проблеми, в частност чрез стимулиране на иновативното предприемачество сред младежите.

Добавената стойност на модела i3 в сравнение с други схеми за обучение по предприемачество е гъвкавостта с фокус върху конкретни стратегически области, които изискват иновативен подход. Моделът ще стимулира творческото и предприемаческото мислене и по този начин ще използва всички бизнес възможности в съответната област.

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз и националните бюджети на участващите страни

Екипът на Комитет “Италия-България 2013″

ПРОЦЕДУРИ ПО ПРОЕКТ „i3 – Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship” (Образование за идеи, изобретения и иновации за предприемачество), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020

1. Процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: “Разработване на методология за съвместимост на данни и анализ по проект BMP1/1.3/2532/2017 „i3 – Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship” (Образование за идеи, изобретения и иновации за предприемачество), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020

Срок за подаване на оферти: 05.09.2017 до 16.00 часа

 

2. Процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: Разработване на модел за иновативно предприемачество, стратегия за приложение и реклама и обучителни материали за основните обучителни модули (включително превод на английски език) по проект BMP1/1.3/2532/2017 „i3 – Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship” (Образование за идеи, изобретения и иновации за предприемачество), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020

Срок за подаване на оферти: 30.03.2018 до 17.00 часа

Към документи

3. Процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Разработване на методология за подбор на участници от всяка партнираща страна в 5-те тематични семинара на модела i3 по проект BMP1/1.3/2532/2017 „i3 – Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship” (Образование за идеи, изобретения и иновации за предприемачество), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020“.

Срок за подаване на оферти: 16.07.2018 до 17.00 часа